GỬI LẠI TRẦN GIAN

Gửi lại trần gian đôi dòng lệ xót
Một đời người có mấy ngày vui
Mùa Xuân đến, mùa Đông tàn, thoáng chốc
Có ai ra đi mà đã trở về ?

Gửi lại trần gian cơn mơ chưa cạn
Những ân tình chưa trả hết hôm nay
Biết lấy gì đền nghì mai trúc
Chỉ xin làm cơn gió qua đây

Nếu còn nợ nhau, mai sau còn gặp
Hoa vẫn còn hương dù đã héo tàn
Người có thấy vầng trăng đêm vẫn sáng
Dẫu cuộc đời là cát bụi hợp tan

Gửi lại trần gian nhúm tro tàn đã lạnh
Hãy bón cho cây tươi lại lá cành
Chỉ mong có một người sẽ đến
Nhặt chiếc lá vàng cảm tạ trời xanh

HỒ NGẠC NGỮ
03/10/2019